A Partnership Agreement Po Polsku

I have known for a while that you wanted to dissolve our partnership. Od d`suszego czasu czujé, ée chcesz rozwiézaé naszé spéké. The agreement is a 50-50 partnership between the two groups. Building a political, economic and social partnership is part of our strategy. Budowanie partnerstwa politycznego, ekonomicznego i spoécznego stanowi czé naszej strategii. The current rotating presidency gives priority to strengthening this partnership. Obecna rotacyjna prezydencja za priorytet uznaje wzmocnie tego partnerstwa. Friendship, partnership, investment in your project were all for. Przyjaa, wsp-praca… inwestycja w twj projekt, wszystko zmierzaéo do tego samego.

We want a good partnership with our American friends, especially in the area of security. We want a good partnership with our American friends, especially in the area of security. Pragniemy dobrych stosunk`w z naszymi amerykaéskimi przyjaci`mi, przede wszystkim w dziedzinie bezpiecze-stwa. It`s just if we recognize social partnership. To jedyne sprawiedliwe rozwiézanie, jeéli mamy szanowaé partnerstwo spoéeczne. Things changed from the moment my client said a partnership was likely. Sprawy sié zmieniéy od kiedy mej klient powiedzia, ée wsp`lnictwo jest mo`liwe. It is fair to talk about a partnership of equals. Seusznie mewimy o partnerstwie r`wnych sobie. African countries also have the right to enter into partnership agreements with the Chinese. Kraje afrykaéskie majévio prawo podpisywaé umowy o partnerstwie rewnieé z Chinami.

And without trust, it would mean a breakdown of partnership between us. I bez zaufania, to znaczy3oby naruszenie sp`3ki mi`dzy nami. Zachary, the 7lb 15oz, is John`s first child with Furnish, with whom he formalized a civil partnership in 2005. Like most women, she had a male friend they form a partnership. A lot has changed in the years that followed, so we need a new partnership agreement. W miédzyczasie wiele sié zmieniéo, dlatego teé potrzebumy nowego porozumienia o partnerstwie. The partnership ended later and the companies took a public break. A partnership between a community group and a school was new. It was created about 10 years ago through a partnership between businesses and environmentalists, which I think is always a good thing. 10 lat temu w ramach partnerstwa przedsi-biorc-w i ekologéw, ktére uwa`am za bardzo dobre.

This is a good start for our partnership and cooperation. To dobry poczéttek naszego partnerstwa i wsp`pracy. Our relations with Russia are certainly strategic, but they cannot be described as a partnership. Nasze stosunki z Rosja majéon oczywiécie charakter strategiczny, ale nie moéna ich okre`liéem partnerstwa. In parallel with the GSB negotiations, the EU and its member countries began negotiations on 29 November 2012 for an economic partnership agreement with Japan. These began in April 2013 and the content of the first EU-Japan bilateral framework agreement was concluded in April 2018. They just have to deal with the fact that it`s no longer viable to have CEOs, legal services, education services – and they need to look for ways to do these things in partnership with local communities,” he said. I particularly agree with the need to strengthen political leadership and partnership. W szczeg-lnoéci zgadzam sié z potrzebé wzmocnienia przyw`dztwa politycznego i partnerstwa. Ladies and gentlemen, what does strategic partnership mean to us? Szanowne panie i panowie posowie! Two strategic partners oznacza dla nas? In these circumstances, it is very important that the partnership agreement be a success.

W tych okolicznoéciach bardzo waéne jest, aby umowa o partnerstwie osi-gna sukces.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

About